logo-type

mevzuat

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği


ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasının oluşumu, organları, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Başkan: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Başkanını,

ç) Genel Kurul: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Genel Kurulunu,

d) Genel Müdür: Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü,

f) İcra Kurulu: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası İcra Kurulunu,

g) Komisyon: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Çalışma Komisyonlarını,

ğ) (Değişik ibare:RG-6/10/2016-29849) Sekretarya: Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü,

h) Şûra: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasını,

ı) Üye: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şûranın Oluşumu ve Görevleri

Şûranın oluşumu

MADDE 4 – (1) Şûra Başkanı, Bakandır.

(2) Şûra, aşağıda belirtilen üç grubu temsil eden üyelerden oluşur:

a) Doğal üyeler: Bakan, Bakan Yardımcısı, Bakanlık Müsteşarı, (Değişik ibare:RG-6/10/2016-29849) Sekretaryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen ilgili Genel Müdürlüklerin Genel Müdürleri.

b) Temsilci üyeler:

1) Kamu kesimi grubu: Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığını temsilen Müsteşar (Ek ibare:RG-6/10/2016-29849) ya da Müsteşar Yardımcısı; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kamu İhale Kurumu (KİK), Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Patent Enstitüsü (TPE), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) temsilen Başkan (Ek ibare:RG-6/10/2016-29849) ya da Başkan Yardımcısı ; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini temsilen Belediye Başkanı (Ek ibare:RG-6/10/2016-29849) ya da Başkan Yardımcısı ile Türkiye Halk Bankasını temsilen Genel Müdür (Ek ibare:RG-6/10/2016-29849) ya da Genel Müdür Yardımcısı.

2) Sivil toplum grubu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ve Genel Sekreteri, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonları Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerinden en fazla üyeye sahip ilk üç Birlik Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı ile ülke genelinde en fazla üyeye sahip Esnaf ve Sanatkâr Derneğinin Başkanı.

c) Seçilmiş üyeler: Bakan tarafından; esnaf ve sanatkârlar alanlarında uzmanlık ve kariyere sahip, en az iki üye üniversitelerden olmak üzere, toplam dört üye seçilir.

(3) Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez. Şûra çalışmalarında bütün üyeler eşit oya sahiptir.

(4) Sivil toplum grubu temsilci üyeliklerine yönelik ek talepler hakkında karar vermeye Bakan yetkilidir.

Şûranın görevleri

MADDE 5 – (1) Şûranın görevleri şunlardır:

a) Esnaf ve sanatkârlarla ilgili alanlarda yapacağı araştırma, çalışma ve eylemler ile toplumun çeşitli kesimleri ve bu konuda politika belirleyen diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, uluslararası gelişmeleri izleyen ve değerlendiren, esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, adil, verimliliği esas alan etkin bir esnaf ve sanatkâr sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, gerekli strateji ve politikaları objektif esaslara göre belirleyerek görüş ve öneri sunmak,

b) Esnaf ve sanatkârların başta bölgesel ve sektörel sorunları olmak üzere rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde, tezgâh temini, altyapı ve benzeri konularda çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,

c) Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konularda üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak konuları belirleyerek görüş ve öneri sunmak,

ç) Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konulardaki mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi hususunda çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,

d) Esnaf ve sanatkârlarla ilgili mevzuatın Avrupa Birliğindeki başarılı örneklerle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,

e) Esnaf ve sanatkârların devlet kurumları ve meslek kuruluşları ile olan iş ve işlemlerini en kısa sürede ve elektronik ortamda yapabilmelerini sağlayacak yasal ve teknik altyapıları hazırlamaya yönelik çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Organlarının Oluşumu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Genel kurulun oluşumu ve görevleri

MADDE 6 – (Değişik:RG-6/10/2016-29849)

(1) Genel Kurul, 4 üncü maddede sayılan üyelerden oluşur ve Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili görüş bildirmek ve karar almak,

b) İcra Kurulunda yer alacak üyeleri belirlemek,

c) Gündeme alınması istenen konularda önerilerde bulunmak,

ç) İcra Kurulunun görüş ve önerileri hakkında karar almak.

Genel kurulun gündemi, çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-6/10/2016-29849)

(1) Genel Kurul, dört yılda bir Kasım ayında Başkan tarafından belirlenen günde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul toplantılarına Bakan başkanlık eder, katılamadığı durumlarda bir temsilciyi yetkilendirir. Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Şûra gündemi, Sekretaryanın teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenir. Şûra, çağrı ile birlikte gönderilen gündeme ve sürelere bağlı kalınarak yapılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Bakan tarafından, Genel Kurul ile İcra Kurulu üyelerinden gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek gündeme alınacak taslak kararlar oluşturulur.

(3) Genel Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler de katılabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Toplantıda Başkan tarafından Başkanlık Divanında görev yapacak, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör belirlenir. Başkan, yetkilerini gerektiğinde Başkanlık Divanına devredebilir.

(5) Genel Kurul gündemine alınan karar taslakları Başkanlık Divanı tarafından okutulur. Gündemle ilgili söz almak isteyen üyeler bu taleplerini isimleriyle birlikte Başkanlık Divanına iletir. Başkanlık Divanı karar taslakları hakkında sözlü görüş belirtmek isteyen üyelere söz verir. Yapılan müzakerelerin ardından açık oylamaya geçilir. Oylamada her üye kabul veya ret oyu kullanır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. Alınan kararlar Başkanlık Divanı tarafından tutanağa bağlanarak Şûra kararı olarak açıklanır. Şûra kararları tavsiye niteliğindedir.

(6) Şûra kararları Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanır.

İcra kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 8 – (Değişik:RG-6/10/2016-29849)

(1) İcra Kurulu, Şûranın yürütme organıdır. İcra Kurulunun Başkanı, Sekretaryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısıdır. İcra Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Genel Müdür başkanlık eder. İcra Kurulu yedi üyeden oluşur. Sekretaryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı ile Genel Müdür İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Diğer beş üye, Genel Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı yapar.

(2) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Genel Kurul gündemi hakkında Bakana bilgi ve görüş sunmak,

b) Sekretaryanın oluşturacağı nihai çalışma raporunu incelemek ve gerektiğinde Genel Kurula sunmak,

c) Sekretaryanın teklifi üzerine komisyon oluşturmak, oluşturulmuş komisyonları birleştirmek veya kaldırmak,

ç) Sekretaryanın teklifi üzerine komisyon üyeleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

d) Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak.

İcra kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) İcra Kurulu toplantıları yılda en az bir defa yapılır. İcra Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde İcra Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(2) İcra Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, İcra Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(3) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) İcra Kuruluna seçilen üyelerden eksilme olduğu takdirde, İcra Kurulu Başkanı tarafından yedek üyelerden sırasıyla görevlendirme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik Bölüm Başlığı:RG-6/10/2016-29849)

Şûra Başkanı, Sekretarya ve Komisyonlar

Şûra Başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Şûrayı yönetmek ve temsil etmek,

b) Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek,

c) (Ek:RG-6/10/2016-29849)(1) Başkanlık Divanını oluşturmak,

ç) Şûrayı temsil sıfatıyla, gerektiğinde Şûra faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmak,

d) Şûra çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

e) Şûranın toplanma gündemi, tarihi ve yerini, gerektiğinde üyelerin de görüşünü alarak tespit etmek ve üyeleri toplantıya davet etmek.

(Değişik ibare:RG-6/10/2016-29849) Sekretaryanın görevleri

MADDE 11 – (1) (Değişik ibare:RG-6/10/2016-29849) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Şûranın çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak,

b) Şûranın raportörlük, dosyalama, evrak giriş-çıkış işlemlerini ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

c) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Genel Kurul ve İcra Kurulu toplantılarının organizasyonlarını yapmak, Şûranın ve İcra Kurulunun toplanma tarihi ile yer ve gündemini üyelere bildirmek,

ç) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Şûra çalışmalarına ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

d) (Ek:RG-6/10/2016-29849)(2) Komisyonların toplantı tarihlerini belirlemek, üyelerine gerekli çağrıda bulunmak ve çalışmalarıyla ilgili gündemlerini takip etmek,

e) (Ek:RG-6/10/2016-29849)(2) Komisyonların oluşumu, üyelerinin tespiti, oluşturulmuş komisyonların birleştirilmesi veya görevlerinin sona erdirilmesi hususlarında İcra Kuruluna teklifte bulunmak,

f) (Ek:RG-6/10/2016-29849)(2) Komisyonların çalışma usul ve esasları hususunda İcra Kuruluna teklifte bulunmak,

g) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi ve bilgi akışını sağlamak,

ğ) Şûranın görevleri arasında sayılan organizasyonları yapmak,

h) İcra Kurulu ile komisyonların çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak,

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Komisyonların oluşumu, çalışma usul ve esasları

MADDE 12 – (Değişik:RG-6/10/2016-29849)

(1) İcra Kurulu, Sekretaryanın teklifi üzerine esnaf ve sanatkârlara ilişkin ülke düzeyindeki politikaların etkin bir biçimde belirlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi amaçları doğrultusunda komisyonlar kurabilir. Komisyon üyeleri, Sekretaryanın teklifi üzerine İcra Kurulunca seçilir. İcra Kurulu, komisyon üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

(2) Komisyonların çalışma usul ve esasları, Sekretaryanın teklifi üzerine İcra Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar, Şûra gündemine teklif edilmek üzere tavsiye kararları alabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giderler

MADDE 13 – (1) Şûra üyelerinin görevleri sebebiyle, temsilcisi bulundukları kurum ve kuruluşlarca karşılanmayan yol ve konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Şûranın çalışmalarıyla ilgili personel, araç-gereç ve donanım ihtiyacı ile her türlü cari giderleri Bakanlıkça karşılanır.

(3) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Şûra çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklere ilişkin giderler, özel kuruluşlar ile Şûrada temsilcisi bulunan kurum ve kuruluşlarca da karşılanabilir.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 14 – (Değişik:RG-6/10/2016-29849)

(1) Genel Kurul Üyeliği; seçilmiş üyelerin üyelikleri haklı sebeplerin varlığı halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usulle her zaman sona erdirilebilir.

(2) İcra Kurulu Üyeliği;

a) Genel Kurul üyeleri arasından seçilen üyelerin üyelikleri yazılı şekilde bildirilmiş haklı mazereti olmaksızın, İcra Kurulu toplantılarına üst üste iki kez katılmama halinde kendiliğinden,

b) Genel Kurul üyeliğinin sona ermesi halinde kendiliğinden,

sona erer.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 18/11/1994 tarihli ve 22115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (Değişik:RG-6/10/2016-29849)

 (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi 30/11/2016 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

_________________________

  1.      6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş; diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
  2.      6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri değiştirilmiş ve (ç) bendinden sonra gelmek üzere  bentler eklenmiş; mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.  

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2012

28338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

6/10/2016

29849

2

   

3