logo-type

mevzuat

Esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından yapılacak kurs ve sınavların esas ve usullerine ilişkin yönerge


ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI 
TARAFINDAN YAPILACAK  KURS VE SINAVLARIN 
ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5362 sayılı Kanunun 75 inci maddesine dayanılarak çıkarılan 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunmayan meslek dallarında, TESK mesleki belgeleri vermek amacıyla esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca yapılacak yetiştirme kursları ve sınavların esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 5362 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde TESK Kalfalık Belgesi, TESK Ustalık Belgesi ve TESK Esnaflık Belgesi vermek üzere yetiştirme kursları ve sınavlar düzenleyen esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarını kapsar.

          Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5362 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin (j) bendine  dayanılarak çıkarılan 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Birlik: 5362 sayılı Kanuna göre kurulan esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerini,

c) Federasyon: 5362 sayılı Kanuna göre kurulan esnaf ve sanatkarlar federasyonlarını,

ç) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu,

d) Meslek dalının kapsama alınması: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre çıraklık eğitimi yapılmasına karar verilmiş meslek dallarını,

e) Mesleki belgeler: 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca verilen TESK Kalfalık, TESK Ustalık ve TESK Esnaflık Belgelerini,

f) Oda: 5362 sayılı Kanuna göre kurulan esnaf ve sanatkarlar odalarını,

g) TESK ustalık belgesi: esnaf ve sanatkarlar odalarınca 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlara 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca verilen belgeleri,

ğ) TESK kalfalık belgesi: esnaf ve sanatkarlar odalarınca işyeri sahibi olmayan kalifiye elemanlara 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca verilen belgeleri,

h) TESK esnaflık belgesi: ustalık becerisi gerektirmeyen mesleklerde esnaf ve sanatkarlar odalarınca 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak verilen belgeyi,

ı)Yönetmelik: 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliği

ifade eder. 

                                                                      İKİNCİ BÖLÜM

YETIŞTIRME KURSLARI VE EĞITIM PROGRAMLARI

 

Yetiştirme kursları

MADDE 5- (1) Kalfalık, ustalık ve esnaflık belgesi almak üzere sınava girecek olan odaya üye kişiler ile bu kişilerin yanlarında çalışanlara yönelik olmak üzere odalar imkanları ölçüsünde sınava hazırlık amacıyla yetiştirme kursları düzenleyebilir.

Kursların yönetimi

MADDE 6- (1) Kurslar, oda başkanı veya yerine görevlendireceği oda yetkilisinin yönetiminde yürütülür. Oda yönetim kurulu, kursların açılmasından, işleyişinden ve sonuçlandırılmasından doğrudan sorumludur.

Kurs sorumlusunun görev ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Kurs sorumlusu olarak, oda eğitim müdürü veya uygun durumda bir görevli, oda yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir.

(2)Kurs sorumlusu;

a) Kursiyerlerin ve eğiticilerin derslere devamlarını izlemek, yoklama fişini tanzim etmek ve devamsızlık durumlarını kurs yönetimine bildirmek,

b) Eğitim araç ve gereçlerini temin ve muhafaza etmek,

c) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla

sorumludur.

Eğiticilerin görevlendirilmesi, sorumlulukları ve ders ücretleri

MADDE 8- (1) Kursların müfredat programlarında yer alan dersler itibariyle, kursta ders verecek eğiticiler, odalarca mahalli idareler, Bakanlık kurumları ve üniversiteler ile işbirliği yapılmak suretiyle temin edilir.

(2) Kurslarda ders verecek eğiticiler;

a) Dersin müfredat programına göre hazırlık yapmak,

b) Ders konularının işlenmesi sırasında modern eğitim metotlarını uygulamak, ders konusuna uygun araç, gereç ve materyallerden yararlanmak suretiyle, programı tamamlamakla

yükümlüdürler.

(3) Kurslarda görev alan eğiticilere ödenecek ders ücretleri, oda yönetim kurulu tarafından tespit edilerek kursun bitiminde oda eğitim bütçesinden ödenir.

KURSLARIN MÜFREDAT PROGRAMLARI

MADDE 9- (1) Kurslarda, Bakanlık tarafından  müfredat programları hazırlanmış olan meslek dallarında bu programlar uygulanacaktır.

(2) Müfredat programı hazırlanmamış meslek dallarında ise; federasyonu olan meslek dallarında ilgili federasyonun, federasyonu olmayan meslek dallarında ise birliklerin meslek eğitimi danışmanlığı birimleri tarafından gerektiğinde alan uzmanı takviyesi ile müfredat programları hazırlanır ve kurslarda uygulanır. Federasyonlar ve birlikler tarafından hazırlanan çerçeve müfredat programları Konfederasyonun onayından geçtikten sonra uygulamaya konur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Sınav Komisyonları

 

Sınav zamanları

MADDE 10-  (1) Mesleki belge sınavları yılda iki defadan az olmamak üzere ilgili oda tarafından yapılır. 

(2) Sınavlar ilgili odanın başvurusu üzerine bağlı olduğu birlik tarafından planlanarak ilan edilir.

Sınavların şekli

MADDE 11- (1) Sınavlar, sınav komisyonlarınca yazılı ve uygulamalı ( pratik ) olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar mesleki belge almaya hak kazanır.

(2) TESK Esnaflık Belgesi sınavları sadece yazılı olarak yapılır.

Sınav komisyonlarının teşkili

MADDE 12- (1) Sınav komisyonu, oda başkanının veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinin başkanlığında;

a) İlgili meslekten oda başkanlığınca görevlendirilecek 2 üye,

b) Oda meslek eğitimi danışmanlığı biriminden 1 üye,

c) Çıraklık eğitimi merkezleri öğretmenleri arasından, çıraklık eğitimi merkezi bulunmaması halinde diğer mesleki ve teknik öğretim kurumlarındaki öğretmenler arasından milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek 1 üye

          olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

          (2) Milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek sınav komisyonu üyesinin, sınavın yapılacağı meslek alanına dahil branşlardan birinde öğretmenlik yapanlar arasından seçilmesi esastır. Ancak, sınavın yapıldığı ilçe sınırları içindeki öğretim kurumlarında, branşında öğretmen bulunmayan mesleklerde, en yakın branşlardaki öğretmenler görevlendirilebilir. Bu durumdaki öğretmenler, sınavlarda mesleki içerik olarak değil, soru hazırlama yöntem ve teknikleri ile sınavın yapılış usul ve esasları yönüyle katkıda bulunurlar.

(3) Sınav komisyonu üyelerinin göreve çağrıları yazılı olarak yapılır. Birisi Bakanlığın görevlendirdiği üye olması koşuluyla en az üç komisyon üyesinin hazır bulunması halinde sınav yapılabilir.

Sınav komisyonlarının görevleri

MADDE 13- (1) Sınav komisyonları; sınav sorularının hazırlanmasından, sınavların düzenli ve usulüne uygun şekilde yapılmasından, sonuçların değerlendirilerek ilgili form ve defterlere  işlenmesinden ve oda yönetimine teslim edilmesinden sorumludur.

Sınav komisyonu üyelerine verilecek yolluk ve huzur hakları

MADDE 14- (1) Sınav komisyonları başkan ve üyelerine kamu ve özel kuruluşlarda çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın ücret ödenir.

          (2) Sınav komisyonu üyelerine ödenecek ücretler 5362 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde öngörülen sınırlar içinde kalmak üzere, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun yönetim kurulunca belirlenir ve eğitim bütçesinden ödenir.

Yazılı sınavlar ve değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Yazılı sınavlar önceden belirlenen ve Birlik tarafından ilan edilen yer ve zamanda sınav komisyonunca test ve/veya klasik usulde yapılır. Yazılı sınav süresi 60 dakikadır.

(2) Yazılı sınavlar 100 toplam puan esas alınarak cevap anahtarına göre değerlendirilir. Dersler itibariyle verilen puanlar toplanarak cevap kağıdının üst kısmında yer alan bölüme yazılır.

(3) Değerlendirme sonunda toplam 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar.

(4) Değerlendirme işlemleri sınav komisyonlarınca yapılır.

Uygulamalı sınavlar ve değerlendirilmesi

MADDE 16- (1) Yazılı sınavlarda başarılı olanlar sınav komisyonu tarafından tespit edilen yer ve zamanda ( yazılı sınavdan sonra en geç 3 gün içinde ) uygulamalı (pratik) sınava tabi tutulurlar. Uygulamalı sınavdan 100 toplam puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Uygulamalı sınavda kişiye iştigal ettiği meslek dalı ile ilgili pratik bilgi ve beceriler sorulur, gerekirse tatbik ettirilir.

(3) Uygulamalı sınav sonuçları komisyon tarafından anında değerlendirilerek bir tutanakla tespit edilir, komisyon üyelerince imzalanır ve sınava giren kişiye bildirilir.

Sonuçların ilanı

MADDE 17- (1) Yazılı ve uygulamalı sınavlardan alınan puanlar ve sonuç, ilgili liste ve formlara işlenir ve sınav komisyonu üyelerince imzalanır.

(2) Sınav sonuçları en geç 15 gün içinde listelere yazılarak odaya asılmak suretiyle ilan edilir. Oda gerek görürse sınav sonuçlarını ilgililere yazılı olarak da bildirebilir.

(3) Sınav sonuç listelerinin orijinal nüshaları özel bir dosyada saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18- (1) Haklı bir sebebe dayanması şartı ile yazılı sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İtiraz sınav sonuçlarının ilanını takiben 3 iş günü içinde yapılır.

(2) İtirazlar, sınavı yapan komisyon tarafından 3 gün içinde incelenir, hata varsa düzeltilir ve durum bir tutanakla tespit edilerek sonuç itiraz sahibine bildirilir.

(3) Uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez.

Sınavlarda başarısız olanların durumu

MADDE 19- (1) Yazılı ve uygulamalı sınavlardan 70’ den az puan alarak başarısız olanlar bir sonraki dönemde yapılacak sınava tekrar iştirak edebilirler.

(2) Bu durumda olanlardan daha önce istenen belgeler istenmez, ancak sınav harcı tekrar alınır.

(3) Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden itibaren  5 sınav hakkı daha tanınır. Ancak, üst üste tanınan 5 sınav hakkında da başarılı olamayanlara belge verilmez ve oda ve sicil kaydı yapılmaz.

(4) Yazılı ve uygulamalı sınav döneminde yasal mazereti olanlar, mazeretlerini belgelendirmeleri halinde sınav haklarını kullanmamış sayılırlar.

Yazılı ve uygulamalı sınav evrakının saklanması

MADDE 20- (1) Yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili evrakın tümü oda tarafından 5 yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanağa bağlı olarak imha edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belgelerin Düzenlenmesi ve Verilmesi

 

Belgelerin düzenlenmesi ve verilmesi

MADDE 21- (1) Yazılı ve uygulamalı sınavlar sonucunda başarılı olanlara durumlarına uygun TESK Kalfalık Belgesi, TESK Ustalık Belgesi veya TESK Esnaflık Belgesi verilir.

(2) Belge düzenlenirken;

a) Belgede yer alan bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan yazılır ve fotoğraflanır. Belgede, imzası açılan yetkililerinin açık kimlikleri yazılır ve imzalanır.

b) Düzenleme sırasında herhangi bir sebeple iptal edilmesi gereken belgeler, seri numaraları belirtilerek bir tutanakla tespit edildikten sonra iptal ve imha edilir.

c) Düzenlenen belgeler, Belge Almaya Hak Kazananlar Defterine kaydedilir ve imza karşılığında hak sahibine verilir.

Sınavlara gireceklerden istenecek belgeler

MADDE 22- (1) Sınavlara gireceklerden;

a) Başvuru formu ( var ise ) veya dilekçe,

b) Kalfalık Belgesi ( sadece ustalık sınavına gireceklerden ),

c) İlkokul diploması sureti ( noter ya da oda tasdik edecek ),

d) İkametgah belgesi,

e) 3 adet fotoğraf,

f) sınav harcı makbuzu,

istenir.

(2) Yukarıdaki belge ve evrakları eksiksiz olarak odaya teslim edenler sınavlara girebilirler.

Kaybedilen ve yıpranan belgelerin değiştirilmesi

MADDE 23- (1) Kaybedilen ve yıpranarak kullanılamayacak hale gelen belgeler, sahibinin bir dilekçe ile belgeyi aldığı odaya başvurması halinde, yeni belge düzenlenerek ücreti mukabilinde verilir.

(2) Belgenin yenilenmesi ile ilgili bilgiler kayıt defterine işlenir ve yenileme sebebi belirtilerek belgenin ilk veriliş bölümüne de not düşülerek kaydedilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Sınav gelir ve giderleri

MADDE 24- (1) Kurs ve sınav giderleri odaların eğitim bütçesinden karşılanır. Kurslardan elde edilecek gelirler ile sınava gireceklerden alınacak sınav harçlarından elde edilecek gelir de oda eğitim bütçesine dahil edilir.

(2) Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak uygulamada kullanılan tüm belge, form, liste ve defterler için gerçekleştirilecek harcamalar oda eğitim bütçesinden karşılanır. Aynı şekilde bu belge, form ve listelerin satışından elde edilen gelirler de oda eğitim bütçesine dahil edilir.

Sınav harcı

MADDE 25- (1) Oda, mesleki belge almak için sınava girmek üzere başvuruda bulunanlardan sınav harcı alır. Sınav harcı her yıl Konfederasyonca belirlenir ve alt teşkilat birimlerine duyurulur.

Planlama ve koordinasyon

MADDE 26- (1) Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak uygulamaların ülke düzeyinde planlanması, koordinasyonu ve denetimi Konfederasyonca ilgili federasyonlarla birlikte, iller düzeyinde ise birliklerce yerine getirilir 

Kullanılacak belge, form, liste ve defterlerin basımı ve dağıtımı

MADDE 27- (1) Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak uygulamada kullanılacak tüm belge, form, liste ve defterler Konfederasyonca bastırılarak ücreti mukabilinde birlikler tarafından dağıtılır.

 (2) Uygulamada kullanılan tüm belge, form, liste ve defterlerin ücretleri Konfederasyonca belirlenir ve alt teşkilata duyurulur.

Sınavsız belgeleri imzalama yetkisi

MADDE 28- (1) Sınavsız olarak verilen TESK Kalfalık Belgesi, TESK Ustalık Belgesi ve TESK Esnaflık Belgesi, oda yönetim kurulu başkanı ve oda yönetim kurulunca belirlenecek 2 üye tarafından imzalanır.      

          Mesleğin kapsama alınmasından sonra yapılacak uygulama

          MADDE 29 – (1) 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan bir meslek dalının kapsama alınma kararının Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren bu meslekte bütün işlemler 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Esnaflık ve sanatkarlık mesleklerini ayırma komisyonu

MADDE 30- (1) Ustalık becerisi gerektiren meslekler ile gerektirmeyen meslekleri belirlemek amacıyla Konfederasyon bünyesinde bir esnaflık ve sanatkarlık mesleklerini ayırma komisyonu kurulur. Komisyon; Konfederasyon Genel Başkanı ya da görevlendireceği TESK Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye, Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bir üye ve Konfederasyonu temsilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

          (2) Komisyon, Yönetmeliğin uygulaması içine alınacak kapsam dışı meslek dallarını belirler, karar altına alır ve bu karar ve karar sonrasında yapılacak çalışmalar Konfederasyonca alt teşkilat birimlerine duyurulur.

MADDE 31- (1) Bu Yönergede  düzenlenmeyen konular kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Konfederasyonca belirlenir.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Yönerge genelge ile duyurulduğu tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönerge hükümleri Konfederasyon Genel Başkanı tarafından yürütülür.