logo-type

mevzuat

Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği - 16 Eylül 2005 (Yeni)


Yönetmelik

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi

Belirleme Koordinasyon Kurulu

Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Bu Yönetmelik, Esnaf ve Sanatkar meslek kollarının belirlenmesini, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin ayrımının yapılmasını ve bu konuda alınacak kararları kapsar.

             Dayanak

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5362 sayılı Kanunun 63 ve 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             Kurul: Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Kurulun Teşekkülü ve Görevleri

             Kuruluş

             Madde 4 — 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince; Esnaf ve sanatkar meslek kollarını belirlemek, esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak ve bunları ilan etmek üzere Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

             Kurulun teşekkülü

             Madde  5 — Kurul, Bakanlık Müsteşarı veya müsteşar yardımcısının başkanlığında;

             Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Genel Müdürleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bir temsilcisi, Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliğinin bir temsilcisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun bir temsilcisinden oluşur.

             Kurulun sekretarya hizmetleri, Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünce yürütülür.

             Kurulun görevleri

             Madde 6 — Kurulun görevleri şunlardır:

             a) Esnaf ve sanatkar meslek kollarını belirlemek.

             b) Yıllık gayri safi gelirleri ve bölgelerin özelliklerine göre esnaf ve sanatkarlar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak.

             c) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca çıkarılması öngörülen kararname taslağını hazırlayarak Bakanlığa sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantıya Çağrı, Karar Nisabı, Kararlar ve İlanı

             Toplantıya çağrı

             Madde 7 — Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır.

             Başkan, ilgili Bakanlık ve kuruluşlara toplantının yeri, günü ve saati ile gündemini belirten bir yazı gönderir ve toplantıya katılacakları toplantıya davet eder.

             Toplantı ve karar nisabı

             Madde 8 — Çağrı yapılan Bakanlık ve kuruluşlar, kurul toplantısına katılacak temsilcilerini bir yetki belgesi ile gönderirler.

             Kurul temsilcilerin çoğunluğu ile toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir.

             Oylarda eşitlik olduğu takdirde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

             Kararlar

             Madde 9 — Kurul başkanının nezaretinde, Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından yazılacak kararlar, başkan tarafından imzalandıktan sonra kurul üyelerinin imzasına açılır.

             Kararların birer sureti, toplantıya katılan Bakanlıkların ilgili genel müdürlükleri ile kurum ve kuruluşlara gönderilir.

             Kararların ilanı

             Madde 10 — Kurulca alınan kararlar, Resmi Gazete’de ilan olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 11 —  24/11/1983 tarihli ve 18231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.