logo-type

mevzuat

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)


ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARININ ÜST KURULUŞLARINA ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE KATILMA PAYLARI İLE DÜZENLEDİKLERİ VE ONAYLADIKLARI BELGELER İLE YAPTIKLARI HİZMETLER KARŞILIĞINDA

ALACAKLARI ÜCRETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona ödeyecekleri kayıt ücreti ve katılma payları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledikleri ve onayladıkları belgeler ile yaptıkları hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61 inci maddesi ile 75 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Asgari ücret: Onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücreti,

             b) Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının işlemlerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemi,

             c) Belge ve hizmet ücretleri: Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, düzenledikleri ve onayladıkları her türlü belge ve yaptıkları hizmetlerin bedelini,

             ç) Birlik: Aynı ilde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve o ilin esnaf ve sanatkârlarını temsil etmek amacıyla il merkezlerinde kuracakları esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,

             d) Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,

             e) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

             f) Federasyon: Aynı meslek dalında kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, üyelerinin meslekî yönden ihtiyaçlarını karşılamak, çalışmalarını ve gelişmelerini ülke genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabilmelerini sağlamak amacıyla, kuracakları esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,

             g) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

             ğ) Katılma payı: Odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona her yıl ödeyecekleri ücreti,

             h) Kayıt ücreti: Odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona kayıtları sırasında ödeyecekleri ücreti,

             ı) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

             i) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,

             j) Sicil: Bulunduğu il idari sınırları içerisinde çalışmak üzere birlik bünyesinde ayrı bir birim olarak kurulan Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünü,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Ücreti, Katılma Payı ve Banka Hesabı

 

             Kayıt ücreti

             MADDE 5 – (1) Kayıt ücreti tarifesi şöyledir:

             a) Birinci grup odalar ve birlikler: Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki odalar ve birliklerdir. Ankara’da kurulu bulunan federasyonlar bu gruba dâhildir. Kayıt ücreti, bu gruptaki illerin büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin tamamıdır.

             b) İkinci grup odalar ve birlikler: Ankara, İstanbul, İzmir ve kalkınmada öncelikli iller dışında kalan illerdeki odalar ve birliklerdir. Kayıt ücreti, bu gruptaki illerin merkez ilçeleri ile bu grupta yer alan büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde asgari ücretin dörtte üçüdür.

             c) Üçüncü grup odalar ve birlikler: Kalkınmada öncelikli illerde bulunan odalar ve birliklerdir. Kayıt ücreti; bu gruptaki illerin ilçelerinde, birinci grup illerin büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmayan ilçelerinde ve ikinci grup illerin merkez ilçe haricindeki ilçeleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmayan ilçelerinde asgari ücretin yarısıdır.

             (2) Bakanlar Kurulunca, kalkınmada öncelikli il statüsü değiştirilen iller ile kalkınmada öncelikli il statüsü kapsamına yeni dâhil edilen iller hakkında, birinci fıkrada belirtilen gruplandırma esas alınır ve bu durum Konfederasyon tarafından oda, birlik ve federasyonlara bildirilir.

             Katılma payı

             MADDE 6 – (1) Katılma payı, ödemeyi yapacak esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun bir önceki yıl gayrisafi gelirlerinin yüzde üçüdür.

             (2) Katılma payının hesaplanmasında; Kanuna göre üst kuruluşlardan satın alınan evrakın maliyet bedeli ile Kanun dışındaki diğer kanunî düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve bunlar için yapılan giderler gayri safi gelirden mahsup edilir.

             (3) Katılma payı, nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

             (4) Süresi içinde ödenmeyen katılma payları için alınacak gecikme zammı tutarı, katılma payının bir mislini geçemez.

             (5) Süresi içinde ödenmeyen katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir.

             Banka hesabı

             MADDE 7 – (1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları tarafından tahsil edilen her türlü gelir, tahsilatı yapan ilgili meslek kuruluşunun banka hesabına yatırılır.

             (2) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve sicil müdürlüğü hesabına intikal eden paraların meslek kuruluşlarına aktarılacak miktarları, elektronik ortamda tahsil edildikleri anda ilgili meslek kuruluşunun banka hesabına intikal ettirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belge ve Hizmet Karşılığında Alınacak Ücretler

 

             Belge satış ücreti

             MADDE 8 – (1) Konfederasyon tarafından basımı ve dağıtımı yapılan belgeler, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları tarafından, Konfederasyonca belirlenen satış ücreti karşılığında esnaf ve sanatkârlara verilir.

             Belge onayı ve hizmet karşılığında alınacak ücretler

             MADDE 9 – (1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledikleri ve onayladıkları belgeler ile diğer kuruluşlara ait belgelerin onaylanması karşılığında alınacak ücretler aşağıda belirtilmiştir.

             a) Maktu olanlarda: Belgeyi alacak esnaf ve sanatkâr için belirlenmiş olan yıllık aidatın onda biridir.

             b) Nispî olanlarda: Belgede geçen değerin binde onudur. Ancak, bu miktar belge sahibi esnaf ve sanatkârdan alınan yıllık aidat miktarını aşamaz.

             (2) Kanunun 62 nci maddesi gereğince hazırlanan fiyat tarifelerinin birliklerce onaylanması sırasında, asgari ücretin yüzde biri oranında onay ücreti alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 10 – (1) 19/9/1992 tarihli ve 21350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Odaların Birlik ve Federasyonlara, Birlik ve Federasyonların Konfederasyona Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Birlik, Federasyon ve Konfederasyonun Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmet Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.