logo-type

Duyurular

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURULUR

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri bildirgesi” başlıklı 27 inci maddesinde yapılan 05/12/2017 tarihli değişiklik ile işyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işverenlerin, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini Kuruma 01/06/2018 tarihinden itibaren ( bu tarih dahil) elektronik ortamda  verme zorunluluğu getirilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince işverenlerimiz, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102 inci maddesinin birinci  fıkrasının (b) bendi gereğince işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak verilmemesi halinde;

1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında, (6.088 TL)

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında, (4.059 TL)

 3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında, (2.029,00 TL)

 idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu nedenle kamu ve özel sektör işverenlerimizin idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için ilk defa 01/06/2018 tarihi ve sonrasında sigortalı çalıştırmaya başlamaları durumunda en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte işyeri bildirgesini elektronik ortamda Kuruma vermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ekli Görseller